Belépés
Regisztráció nélkül is rendelhet.Facebook
Partnerek


Hírlevél

Feliratkozás a Könyvbarlanghoz
E-mail cím:

A Könyvbarlang antikvárium hírlevelére való feliratkozással a felhasználó hozzájárul, hogy a Könyvbarlang antikvárium termékeivel, szolgáltatásaival, akcióival közvetlenül a felhasználót keresse meg. Egyúttal felhatalmazza a Könyvbarlang antikváriumot, hogy a felhasználó emailcímét a fenti célból kezelje.

Elolvastam és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatóban leírtakat.

Nézzünk be!

        Elérhetőségek:            

 email: info@konyvbarlang.hu tel: 70-3119520

FÉLÁRAS KÖNYVEK ITT!!!


Termékek / NYELVÉSZET:

David Crystal: A nyelv enciklopédiája

Sorozatcím: Osiris Tankönyvek
Javított és bővített kiadás
Raktári szám: B000406
ISBN: 9633894816
Kiadás éve: 2003
Kiadó: Osiris Kiadó
Méret: 205*290 mm, 619 oldal
Állapot: keménytáblás, jó
Leírás: TARTALOM
Szerkesztői tanácsadók 8
Előszó 9
Közkeletű nézetek a nyelvről 11
Széles körben elterjedt nyelvi hiedelmek és attitűdök; a nyelv legfontosabb funkciói
A perspektív hagyomány 12
A nyelvi autoritás és nyelvhelyesség népszerű elképzelései; purizmus és nyelvváltozás; a nyelvészeti leírás szerepe
A nyelvek egyenrangúsága 17
A primitív nyelvek és a nyelvek felsőbbrendűségének mítosza
A nyelvi mágia 19
Nyelvi babonák és tabuk; a tulajdonnevek misztikus ereje
A nyelv funkciói 21
A nyelv által betöltött kulturális, társadalmi és személyes funkciók
Nyelv és gondolkodás 25
A nyelv és gondolkodás közötti összetett viszony; a nyelvi realitivizmus fogalma
Nyelv és ember 29
Az egyéniség és a társadalmi idenitás nyelvi kifejeződésének módjai
A nyelv és a testi adottságok 30
A nyelv, illetve az életkor, nem, fizikai típus és testi állapot kapcsolata; hanglenyomatok; férfi és női beszéd
A nyelv és a pszichológiai sajátosságok 35
A nyelv, illetve a személyiség, intelligencia és más pszichológia tényezők kapcsolata
A nyelv és a földrajzi hovatartozás 38
A beszélők területi háttere; akcentusok, dialektusok, nyelvi térségek és a nyelvjáráskutatás
A nyelv és az etnikai, nemzeti hovatartozás 51
Nyelv, etnikum és nacionalizmus; a kisebbségi nyelvek és dielektikusok problémája
Társadalmi identitás 56
Nyelv és társadalmi rétegződés, osztály, státus, szerep, szolidaritás és társadalmi távolság; a szexizmus problémája
Nyelv és kontextus 68
A beszéd és írás szituációtól függő változatai; korlátozott és titkos nyelvek; nyelvi játékok és művészetek; szójátékok
Stílus és irodalmi nyelvhasználat 90
A stílus fogalma; szerzői azonosság és igazságügyi nyelvészet; a költészet, a dráma és a próza irodalmi nyelve
A nyelvi szerkezet 107
A nyelv valamennyi formájának (beszélt, írott és jelelt) elemzésben szerepet játszó tényezők
Nyelvi szintek 108
A nyelvi elemzés legfontosabb összetevőinek kapcsolata; a nyelvszerkezet modelljei
Nyelvtipológia és univerzálék 111
A világ nyelvei között meglevő szerkezeti hasonlóságok és különbözőségek elemzése
A nyelv statisztikai tulajdonságai 114
A nyelvre jellemző statisztikai szabályszerűségek vizsgálata; a hangok, betűk és szavak előfordulási gyakorisága
Grammatika 117
Szintaxis és morfológia; a szavak, csoportok, mellékmondatok és mondatok szerkezete
Szemantika 132
A nyelvi jelentés vizsgálata; a szavak és mondatok szemantikai elemzése
Szótárak 143
A szótárak használata és értékelése; a lexikográfia múltja, jelene és jövője
Nevek 149
Minták és tendenciák a személynevek használatában; helynevek és történetük
Diskurzus és szöveg 154
A beszélt és írott nyelv mondatnál hosszabb szakaszainak kutatása; a társalgás természete; a szövegszerkezet elemzése
Pragmatika 159
A társas interkació során használt nyelv kiválasztását meghatározó tényezők; beszédaktusok és elemzésük
A nyelv kifejezési formái: A beszéd és a hallás 163
A kommunikáció hangzó csatornáinak vizsgálata; a beszédképzés, -átadás és -észlelés
A beszéd anatómiája és fiziológiája 164
A szájüreg és a beszédszervek; a hangképzés sajátosságai
A beszéd akusztikája 172
A hanghullámok sajátosságai és szerepük a beszédátadásban; a hangspektográf és használata a beszédhang elemzésében
Kísérleti beszédelemzés 180
Az akusztikai jelek és a hangképző szervek fiziológiájának vizsgálatára használt eszközök
A beszédészlelés 184
A fül és a hallás folyamata; a beszédészlelés és vizsgálata
Beszéd-előállítás és -felismerés gépekkel 192
Az automatikus beszéd-előállítás és -felépítés elmélete és gyakorlata
A beszédhangok 195
Fonetika; a magánhangzók és mássalhangzók leírása; a fonetikai átírások fajtái
A hangok nyelvi használata 205
Fonológia; fonémák, megkülönböztető jegyek és más modellek; a nyelvek hangrendszereinek összehasonlítása
Szupraszegmentális tulajdonságok 216
A beszéd prozódiája; hanglejtéssémák, tonális nyelvek; a beszéd és a zene kapcsolata
Hangszimbolika 222
A hangok és a jelentés kapcsolata; az onomatopoeia szerepe
A nyelv kifejezési formái: Az írás és az olvasás 225
Az írott nyelv válfajainak kialakulása és funkciói
Írott és beszélt nyelv 226
A beszéd és az írás viszonya; a beszéd hangzásának visszaadása
Grafikus megjelenítés 231
Az írott nyelv fizikai tulajdonságai; a grafikus megjelenítés típusai; kézírás, nyomtatás, gépírás és az elektronikus változatok
Nyelvészeti grafológia 246
Az írás mint szimbólumrendszer; az írás története; az ábécé; betűzés (helyesírás); központozás és más szembenállások; gyorsírásrendszerek
Az írás és olvasás folyamata 262
Az írás, olvasás és betűzés folyamatának pszichológiai leírásai; a betűzés szabályossága és a helyesírási reformok
A nyelv kifejezési formái: A jelelés és a látás 275
A siketek által használt jelnyelvek kialakulása és működése
Jelnyelv 276
Közkeletű téveszmék a jelnyelvről, a siketek jeleinek kialakulása és használata
A jelnyelvek struktúrája 279
A jelek használata grammatikai szembenállások kifejezésére; az Amerikai jelnyelv
Másodlagos jelnyelvek 282
Az ujjábécé a jelzett beszéd és a más rendszerek
A gyermeki nyelvelsajátítás 285
Hogyan tanulják meg a gyermekek anyanyelvüket: módszerek, elméletek és eredmények; az iskolai anyanyelvoktatás
A gyermeknyelv vizsgálata 286
A gyermeki nyelv vizsgálatának módszerei; beszédképzés és -megértés; a nyelvelsajátítás elméletei
Az első év 296
A csecsemők hangadásának fejlődése; a korai beszédészlelés és interkació
Fonológiai fejlődés 301
A hangrendszer elsajátítása; a magánhangzók, a mássalhangzók és az intonáció megtanulása
Grammatikai fejlődés 304
A nyelvtan elsajátítása; a mondatok hosszának és összetettségének növekedése
Szemantikai fejlődés 307
A szókincs elsajátítása; az első szavak és jelentésük; a szavak jelentésének megkülönböztetése
Pragmatikai fejlődés 310
A társalgás készsége elsajátítása; az ikrek nyelve
Nyelvi fejlődés az iskolában 313
Az iskolai anyanyelvoktatás; a szóbeli kifejezőképesség későbbi fejlődése; az olvasás- és írástanulás
Nyelv, agy és diszfunkció 325
A nyelv neurológiai alapja; a beszélt, írott és jelelt nyelv diszfunkcióit okozó fizikai és pszichológiai problémák
A nyelv és az agy 326
Az agy felépítése és működése; féltekei dominancia és lokalizáció, nyelvbotlások és kritikus periódusok
Nyelvi diszfunkció 335
Incidencia, a károsodások oka és osztályozása; siketség, afázia, diszelxia, diszgráfia, hangképzési, artikulációs és beszédfolyékonysági zavarok, megkésebb beszédfejlődés; alternatív kommunikációs rendszerek és segédeszközök
A világ nyelvei 359
A múltban és napjainkban beszélt nyelvek - számok, beszélők, források; a nyelvváltozás meghatározása és magyarázata
Hány nyelv van a világon? 360
A világ nyelveinek azonosítása, megszámlálása és osztályozása
Hányan beszélnek egy nyelvet? 362
Hogyan határozható meg egy nyelv beszélőinek száma; a világ legelterjedtebb nyelvei és nyelvcsaládjai
A nyelv eredete 365
Mítoszok és kísérletek a nyelv eredetéről, farkasgyermekek; emberek és főemlősök; a paleontológia tanulsága
A nyelvcsaládok 370
A nyelvtörténet feltárása; az összehasonlító filológia, a világ nyelvcsaládjai
Az indoeurópai nyelvcsalád 374
Az indoeurópai nyelvek története, felosztása és beszélőik földrajzi elhelyezkedése
Más nyelvcsaládok 384
A világ (nem indoeurópai) nyelveink földrajzi eloszlása, nyelvcsaládjaik és beszélőik
Szigetnyelvek 406
A nagyobb nyelvcsaládokba nem sorolható nyelvek
A nyelvváltozás 409
A hangrendszer, a nyelvtan és a szókincs változása; glottokronológia; magyarázatok a nyelvváltozásra
Pidgin és kreol nyelvek 417
Eredetük, földrajzi eloszlásuk, a pdigin és kreol nyelvek napjainkban
A nyelv a világban 425
A világ nyelveinek és nyelvváltozatainak sokfélesége által okozott kommunikációs problémák és a lehetséges megoldások
Nyelvi korlátok 426
Az idegen nyelvek által a nemzetközi kommunikációban okozott problémák, a nyelv és az üzleti világ
Fordítás és tolmácsolás 428
A fordítás és tolmácsolás elmélete és gyakorlata; a gépi fordítás szerepe
Mesterséges nyelvek 438
A mesterséges nyelvek története és jelenlegi helyzetük; eszperantó, Basic English és más rendszerek
Világnyelvek 444
A nyelvek nemzetközi használata; hivatalos nyelvek, a világangol és változatai
Többnyelvűség 449
A kétnyelvű attitűdök és a kétnyelvű lét okai és elterjedése; nyelvmegőrzés és nyelvváltoás; nyelvek közötti váltás
Nyelvi tervezés 454
A nyelvek és nyelvváltozatok használatát szabályozó hivatalos politika; kétnyelvű oktatási programok
Idegennyelv-tanulás és -oktatás 458
Az idegen nyelvek szerepe és státusza az iskolában és a társadalomban; a nyelvtanulás elméleti és a nyelvoktatási módszerek; nyelvoktatási anyagok és nyelvi laborok
Szaknyelvek 470
A tudomány, a gyógyítás, a vallás, a jog, az újságírás, a reklám és az elektronikus médiák nyelve; a szaknyelvek érthetőségének és változásának problémái
Nyelv és kommunikáció 491
A nyelv és más emberi és nem emberi kommunikációs rendszerek kapcsolata, a nyelv tudományos vizsgálata
A nyelv és más kommunikációs rendszerek 492
A nyelv deffiniciója; a csimpánzok kommunikációja; szemiotika; kommunikáció nem nyelvi hangokkal, arccal, gesztusokkal és érintéssel
Nyelvészet 502
A nyelv tudományos vizsgálata során megfogalmazott elképzelések története, a 20. századi nyelvészet területei és alakjai; nyelvészeti módszerek
Függelék 515
Glosszárium 516
Jelek és rövidítések 544
A világ nyelveinek táblázata 547
További olvasmányok 567
Hivatkozott irodalom 586
Nyelvek, nyelvcsaládok, nyelvjárások és írások mutatója 592
Névmutató 598
Tárgymutató 603


A termék jelenleg nem rendelhető.
Visszalépés
Keresés


Miben keressek?
Címben:
Szerző nevében:
Kiadóban:
Leírásban:
Sorozatcímben:
Aktuális


Megrendelését leadhatja telefonon vagy emailben is:

(70-3119520,

info@konyvbarlang.hu)

    .........................................

 Kiszállítások:

GLS Futár 07.24. kedd (leadás 07.23. 11.00)

GLS Csomagpont 07.24. kedd (leadás 07.23. 11.00)

Gls Csomagautomata 07.24. kedd (leadás 07.23. 11.00)

Budapest VII. Hobby Ékszeralkatrész

07.28. szombat (leadás 07.26. 10.00)

Budapest IX. Budapest Antikvárium

 07.30. hétfő (leadás 07.26. 10.00)

Győr Angyalbolt  07.20. péntek (leadás 07.19.  18.00)

Sopron Kreatív Műhely 08. 02. csütörtök (leadás 08. 01. 18.00)

 .....................................

Személyes átvételi lehetőség

költségmentesen:

Budapest VII. és IX.

Győrben,

Pápán,

Mosonmagyaróváron,

Sopronban.

 --------------------------------------